Các trường hợp cần phải nộp hồ sơ đổi mới đăng ký buôn bán lên Sở Kế hoạch và đầu tư:
Đổi mới tên công ty (bao gồm: đổi mới tên bằng tiếng Việt, đổi mới tên tiếng nước ngoài, đổi mới tên viết tắt)
Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: đổi mới từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; đổi mới từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, đổi mới từ công ty cổ phần chiến thắng ty TNHH, đổi mới doanh nghiệp tư nhân thành quả ty).

>>>xem thêm: dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh
Thay đổi trụ sở chính của công ty;
Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; Hòm thư, website công ty;
Đổi mới ngành, nghề bán buôn của công ty;
Đổi mới vốn điều lệ công ty (bao gồm đổi mới tăng vốn điều lệ công ty hoặc đổi mới giảm vốn điều lệ công ty);
Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;

Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: thay đổi cổ đông là người nước ngoài; đổi mới tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; đổi mới chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; đổi mới hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);

Thay đổi thông tin của chủ chiếm hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, đổi mới giấy phép buôn bán của chủ chiếm hữu (nếu là pháp nhân), đổi mới thông tin cá nhân của chủ chiếm hữu (nếu là cá nhân).
Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin nơi bán nhận báo cáo thuế; tài khoản ngân hàng, nguyên lý tính thuế,…


Các trường hợp không phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký buôn bán lên Sở Kế hoạch và đầu tư:
Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập;
Đổi mới cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp đổi mới cổ đông sáng lập Bởi chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).
Hồ sơ thay đổi đăng ký bán buôn gồm:
Thông báo biên tập đăng ký doanh nghiệp;

Công bố thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Thông báo đổi mới chủ doanh nghiệp tư nhân;
Báo cáo đổi mới chủ chiếm hữu công ty TNHH một thành viên;

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đổi mới vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với đổi mới cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài (Văn phòng tư vấn Luật Hà Đô)


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên;

Điều lệ trong trường hợp đổi mới chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật;